Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

vera-rossakoff
8751 ff13
Reposted fromowca owca viac1oudy c1oudy
vera-rossakoff
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viac1oudy c1oudy

April 07 2015

vera-rossakoff
5825 adec 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viapeache peache

March 22 2015

vera-rossakoff
3460 0a0a
Lauren Bacall
Reposted fromhalucine halucine viac1oudy c1oudy
vera-rossakoff

January 24 2015

1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viapeache peache
0659 48af
Reposted fromLittleJack LittleJack viajakapaniblada jakapaniblada

January 12 2015

1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viapeache peache
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viapeache peache
vera-rossakoff
8594 eea2 500
1.1
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapeache peache
vera-rossakoff
2491 9573
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapeache peache
7547 13e5 500

How to respond properly.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
vera-rossakoff
Reposted frombluuu bluuu viac1oudy c1oudy
vera-rossakoff
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasaphirka saphirka
vera-rossakoff

January 02 2015

vera-rossakoff
3431 81c4
Reposted frommentha mentha
vera-rossakoff
5184 3bb2 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viac1oudy c1oudy
vera-rossakoff
7036 af33 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viac1oudy c1oudy
8505 96a3

-Pixie

Reposted fromamatore amatore viac1oudy c1oudy

December 29 2014

vera-rossakoff
1411 defa
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapeache peache
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl